Menu
Stromořadí podél zaniklé
cesty ke kapličce
Střešní terasa
v Praze 4

Krajina jsou všechna místa kolem nás. A protože lidé mění jejich funkce a hodnoty, je tu krajinářský architekt, který pomáhá uchovat identitu místa a hledat vztah k okolnímu živému světu. To je má práce, Vaše místo a náš společný projekt.

Nové krajinné a ekologické segmenty, Holedeč

Založení nové krajinné struktury formou smíšených porostů stromů, keřů a travino-bylinných ploch. Biokoridor…

Masarykovy sady, Louny

Revitalizace městského parku v meandru řeky Ohře s cílem zvýšení kvality prostoru lounského výstaviště…

Smíšený záhon, ulice Čechova, Praha 7

Záhon ve frekventovaném uličním prostoru je na menších plochách zeleně ve městě…

Více projektů

Plánování krajiny / Zpracování projektové dokumentace pro územní a stavební řízení v oboru krajinářská architektura / Zajištění všech fází projektu od studie až po realizaci vč. inženýrské činnosti / Dendrologické průzkumy a návrh ošetření dřevin / Plány rozvojové a následné péče o zeleň / Spolupráce s profesními specialisty